Člen SAPaKS

logo webNaša firma je členom Slovenskej asociácie
pohrebných a kremačných služieb

 
Členstvo v tejto organizácii je zárukou dlhodobej kvality a spoľahlivosti na trhu pohrebníctva v súvislosti s poskytovaním a garanciou tých najlepších služieb, ktoré môžu smelo konkurovať európskym štandardom.
 
 
Kto je to SAPaKS
Asociácia je stavovskou organizáciou pohrebných služieb. Podobné spoločenstvá sa zoskupujú z radov zlatníkov, vinárov, kovotepcov, kamenárov atd.. Členstvo v asociácii je prestížne a zároveň zaväzujúce. V žiadnom prípade nejde o skupinu privilegovaných, ktorá sa sama deklaruje do pozície nadradených, ale naopak, ide o organizáciu, ktorá si svojich členov starostlivo vyberá a ich činnosť pozorne sleduje z pohľadu kvality, etiky a dodržiavania platných zákonov SR.

Hádam jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré musia členovia asociácie spĺňať je dodržiavanie nastavených pravidiel etiky. Špecifická oblasť pohrebníctva je s etikou v oveľa užšom kontakte ako je to napríklad v prípade zdravotníctva. Je to dané tým, že odchod človeka je nesporne viac citovo vnímanou záležitosťou než ťažká choroba, či vážny zdravotný stav žijúceho človeka.
 

Čo znamená členstvo v SAPaKS pre podnikateľa
Napriek tomu, že členovia SAPaKS tvoria samostatné podnikateľské subjekty musia v kontexte asociácie tvoriť celok poskytujúci tu najvyššiu dostupnú kvalitu na Slovensku. Práve tým sa chcú odlíšiť od ostatných podnikateľov, ktorí (a to si úprimne želáme), môžu byť rovnako dobrí, no ostávajú na poli podnikania sami. Výhodou členstva je zdravá konkurencia bez podrazov, vzájomná spolupráca a koordinácia plánov do budúcnosti, spoločné know-how, ktorý každý člen vo svojom prostredí uplatňuje podľa svojich finančných a materiálnych možností. Vzájomná kontrola, pomoc a rady nás posúvajú vpred a tým zvyšujú nielen našu prestíž, ale hlavne našu spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a úspešnosť na trhu pohrebníctva v Európe.